Kaczyński: trwanie tego rządu jest skandalemo

- Pierwszy krok to odejście rządu. Trwanie tego rządu jest skandalem – powiedział Jarosław Kaczyński podczas krótkiej konferencji prasowej. Odniósł się on do afery taśmowej, która od kilku dni jest głównym tematem w Polsce.

Prezes PiS podkreślił, że jego partia podjęła „próbę w sprawie konstruktywnego wotum nieufności”. – Nasi partnerzy odmówili udziału pod różnymi pretekstami. Chciałem oświadczyć, że PiS ma prawo, by inicjować tego rodzaju przedsięwzięcia, bo ma odpowiednią liczbę posłów, by zgłosić ten wniosek. Jeżeli te usiłowania nie przyniosą rezultatu, to i tak zgłosimy wniosek o wotum nieufności, to obowiązek wobec Polski. Trwanie tego rządu jest skandalem – zaznaczył.

- Mamy coś, co można określić w sposób brutalny, ale oddający istotę rzeczy. Język, którym posługują się elity to język lumpenproletariatu – powiedział Jarosław Kaczyński.

Wcześniej szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział, że Solidarna Polska i Polska Razem poprą wniosek PiS o wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska.

Błaszczak powiedział dziennikarzom, że rozmowy z liderem PR Jarosławem Gowinem oraz wiceprezes SP Beatą Kempą dotyczyły także kryteriów ws. kandydata na premiera technicznego. Podkreślił, że PiS oczekuje, że będzie to osoba, która nie będzie kandydowała w przyszłych wyborach parlamentarnych. Ponadto premier techniczny miałby przedstawić „prawdziwy obraz stanu naszego kraju” oraz przeprowadzić wybory, gwarantując, że będą one uczciwe – zaznaczył Błaszczak.

Błaszczak, Gowin i Kempa nie chcieli mówić o kandydaturach na premiera technicznego, które pojawiały się podczas spotkania. Poinformowali, że w najbliższych dniach rozmowy będą kontynuowane.

Błaszczak odniósł się też do stanowiska PSL, które nie chce rozmawiać z PiS, dopóki to ugrupowanie nie przeprosi ludowców za nieprawdziwe informacje podane w spotach wyborczych. To pretekst – uważa szef klubu PiS. – Gdyby PSL zależało na Polsce, to by nie zważali na spory i przyszliby na spotkanie i poparli zmianę przecież arcynieudolnego premiera Donalda Tuska – zaznaczył.

Dopytywany o udział w rozmowach Twojego Ruchu, który nie został zaproszony na spotkanie, Błaszczak powiedział: Twój Ruch powiedział wprost, że nie jest zainteresowany odwołaniem Tuska. Ale PiS da szansę również TR, da szansę wszystkim tym, którzy nazywają siebie opozycją, by (…) zagłosowali za odwołaniem Tuska. Jeśli nie zagłosują, to będzie oznaczało, że są elementem układu władzy – powiedział.

Zgodnie z artykułem 158. konstytucji Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (231 głosów) na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na premiera. Koalicja PO-PSL ma łącznie 235 posłów, zatem by zdobyć odpowiednią większość, za wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności wobec obecnego rządu musiałaby zagłosować nie tylko cała opozycja, ale też co najmniej kilku posłów z klubów koalicyjnych.

Afera taśmowa pogrąży Tuska?

W ubie­głą so­bo­tę „Wprost” prze­słał do me­diów pierw­sze frag­men­ty nie­le­gal­nie pod­słu­cha­nych roz­mów klu­czo­wych po­li­ty­ków Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej oraz ma­na­ge­rów spół­ek skar­bu pań­stwa oraz in­nych waż­nych dla pol­skiej go­spo­dar­ki przed­się­biorstw. Na ta­śmach zna­lazł się rów­nież Marek Belka, pre­zes Na­ro­do­we­go Banku Pol­skie­go.

„Pol­skie pań­stwo ist­nie­je tylko teo­re­tycz­nie” – to fraza, która przej­dzie do hi­sto­rii. Po­wie­dział je mi­ni­ster spraw we­wnętrz­nych Bar­tło­miej Sien­kie­wicz w roz­mo­wie z Mar­kiem Belką. Choć spo­tka­nie miało się odbyć z ini­cja­ty­wy szefa banku cen­tral­ne­go, mi­ni­ster PO son­do­wał moż­li­wość sfi­nan­so­wa­nia de­fi­cy­tu bu­dże­to­we­go z po­mo­cą NBP.

Po pu­bli­ka­cji na­grań, do sie­dzi­by „Wprost” wkro­czył pro­ku­ra­tor w asy­ście agen­tów ABW. Funk­cjo­na­riu­sze za­żą­da­li prze­ka­za­nia ca­ło­ści no­śni­ków, na któ­rych znaj­du­ją się na­gra­nia. In­ter­wen­cja skoń­czy­ła się kar­czem­ną awan­tu­rą i pro­te­sta­mi or­ga­ni­za­cji chro­nią­cych wol­ność słowa.

Wczoraj „Wprost” opublikowała kolejne już nagrania. Są to rozmowy m.in. Pawła Grasia, Jacka Krawca, ministra Włodzimierza Karpińskiego, czy kolejne wątki z rozmowy Sławomira Nowaka z Andrzejem Parafianowiczem z Dariuszem Zawadką. Największe kontrowersje wzbudziła jednak rozmowa Radosława Sikorskiego z Jackiem Rostowskim.

Źródło: Onet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>