Donald Tusk rozmawiał z Joe Bidenem na temat tragedii na Ukrainie

Dziś po południu doszło do rozmowy telefonicznej premiera Donalda Tuska z wiceprezydentem USA Joe Bidenem na temat tragedii na Ukrainie – poinformowało Centrum Informacyjnego Rządu.

Donald Tusk

Wcześniej w Waszyngtonie podczas konferencji prasowej prezydent Barack Obama powiedział, że malezyjski samolot pasażerski został zestrzelony pociskiem rakietowym odpalonym z obszaru na wschodzie Ukrainy, kontrolowanego przez wspieranych przez Rosję separatystów. Podkreślił, że separatyści na Ukrainie stale otrzymywali z Rosji wsparcie, w tym broń ciężką i przeciwlotniczą.

Prezydent USA ocenił, że czwartkowa katastrofa Boeinga 777 linii Malaysia Airways była globalną tragedią i zaakcentował, że konieczne jest wiarygodne śledztwo międzynarodowe w tej sprawie. Zapewnił, że USA są gotowe udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy.

Obama wezwał do natychmiastowego zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy. Zarzucił Rosji, że niejednokrotnie odmawiała podjęcia działań, niezbędnych do deeskalacji sytuacji na Ukrainie.

Również Bronisław Komorowski na konferencji prasowej po spotkaniu z Donaldem Tuskiem ocenił, że zestrzelenie samolotu malezyjskiego to problem globalny. Na swoim oficjalnym profilu na portalu Twitter wyraził solidarność z narodem ukraińskim.

Bronisław Komorowski  - Twitter

Prezydent: Solidaryzujemy się z Ukrainą –
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta/inne/art,673,prezydent-solidaryzujemy-sie-z-ukraina.html …

Rozmowy przywódców o zestrzeleniu malezyjskiego boeinga

Pre­mier Do­nald Tusk roz­ma­wiał dzi­siaj rów­nież te­le­fo­nicz­nie z kanc­lerz Nie­miec An­ge­lą Mer­kel, pre­zy­den­tem Fran­cji Fran­co­is Hol­lan­de’em i pre­mie­rem Wiel­kiej Bry­ta­nii Da­vi­dem Ca­me­ro­nem.

Jak za­zna­czy­ła rzecz­nicz­ka rządu Mał­go­rza­ta Ki­da­wa-Błoń­ska, Tusk z Mer­kel wy­mie­ni­li się in­for­ma­cja­mi, szu­ka­li też „wspól­ne­go sta­no­wi­ska Eu­ro­py”. Ki­da­wa-Błoń­ska po­wie­dzia­ła, że pre­mier roz­ma­wiał też z Fran­co­is Hol­lan­de’em. W ko­mu­ni­ka­cie CIR po­in­for­mo­wa­no rów­nież o roz­mo­wie z Da­vi­dem Ca­me­ro­nem.

Tusk o ka­ta­stro­fie sa­mo­lo­tu roz­ma­wiał także z pre­mie­rem Ho­lan­dii Mar­kiem Rut­tem (we­dług agen­cji Reu­ters naj­licz­niej­szą grupę ofiar – 189 – sta­no­wi­li Ho­len­drzy) oraz sze­fem Rady Eu­ro­pej­skiej Her­ma­nem Van Rom­puy­em. W pią­tek o godz. 17 spo­tka się z pre­zy­den­tem Bro­ni­sła­wem Ko­mo­row­skim; ma za­pla­no­wa­ną także roz­mo­wę z pre­zy­den­tem Ukra­iny Pe­trem Po­ro­szen­ką.

Sa­mo­lot, naj­praw­do­po­dob­niej ze­strze­lo­ny, roz­bił się nie­da­le­ko gra­ni­cy z Rosją. Na po­kła­dzie było 298 osób; nikt nie prze­żył. W re­jo­nie, gdzie spadł, trwa­ją walki mię­dzy pro­ro­syj­ski­mi se­pa­ra­ty­sta­mi a ukra­iń­ski­mi si­ła­mi rzą­do­wy­mi.

Sa­mo­lot le­ciał z Am­ster­da­mu do Kuala Lum­pur. 50 ki­lo­me­trów przed wej­ściem w ro­syj­ską prze­strzeń po­wietrz­ną za­czął się zni­żać. Ude­rzył w zie­mię w oko­li­cach miast Szach­tarsk i Torez w ob­wo­dzie do­niec­kim na wscho­dzie Ukra­iny.

Źródło: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>