Ługańsk bez wody i prądu. Trwa ostrzał miasta

Nie ma prądu i bieżącej wody na większości obszaru kontrolowanego przez separatystów Ługańska we wschodniej Ukrainie; trwa ostrzał miasta liczącego ponad 400 tys. mieszkańców, płonie główna rafineria obwodu ługańskiego – informuje portal BBC News.

Płonąca rafineria w Lisiczańsku

Siły ukraińskie próbują pokonać prorosyjskich rebeliantów i nie ma śladu zawieszenia broni mimo nowych okoliczności w związku z czwartkową katastrofą malezyjskiego samolotu pasażerskiego na terytorium kontrolowanym przez separatystów. Najprawdopodobniej zestrzelony rakietą ziemia-powietrze samolot z 298 osobami na pokładzie spadł na wschodzie Ukrainy; wszyscy zginęli.

Rosyjskie media poinformowały o pożarze rafinerii w Lisiczańsku w obwodzie ługańskim. Przyczyna pożaru nie jest jasna. O płonącej rafinerii informował również polski serwis Biznes Alert.

Biznes Alert   – Twitter

Płonie rafineria w Lisiczańsku – pierwsza (?) rosyjska ofiara walk na wschodzie Ukrainy. Należy do Rosnieftu

Ługańsk bez wody i prądu

Wody i elek­trycz­no­ści bra­ku­je nie­mal w całym Łu­gań­sku, co in­for­mu­ją­ce o tym ro­syj­skie media łączą z uszko­dze­nia­mi wy­wo­ła­ny­mi ostrza­łem przez siły ukra­iń­skie; wy­mia­na ognia trwa i dla­te­go nie można usu­nąć awa­rii. W Łu­gań­sku w ostat­nim cza­sie zgi­nę­ło 44 cy­wi­lów, a ran­nych zo­sta­ło 215 – po­da­ły wła­dze ob­wo­du łu­gań­skie­go, nie pre­cy­zu­jąc, o jaki okres cho­dzi. Za­strze­gły, że nie uwzględ­nio­no ofiar i znisz­czeń z piąt­ku.

Eks­plo­zje były też sły­sza­ne w nocy w rów­nież kon­tro­lo­wa­nym przez se­pa­ra­ty­stów Do­niec­ku. Strze­la­ni­nę sły­chać także wokół do­niec­kie­go lot­ni­ska.

Rosja za­anek­to­wa­ła w marcu Pół­wy­sep Krym­ski i, jak pisze BBC, jest oskar­ża­na o uzbra­ja­nie ukra­iń­skich re­be­lian­tów, a nawet wy­sy­ła­nie re­gu­lar­nych od­dzia­łów do Do­niec­ka i Łu­gań­ska, czemu Mo­skwa za­prze­cza.

Od po­ło­wy kwiet­nia, gdy siły ukra­iń­skie roz­po­czę­ły ope­ra­cję prze­ciw­ko pro­ro­syj­skim se­pa­ra­ty­stom we wschod­niej Ukra­inie, w re­gio­nie zgi­nę­ło ponad 1000 osób, dzie­siąt­ki ty­się­cy opu­ści­ły re­gion.

BBC przy­po­mi­na, że obie stro­ny dys­po­nu­ją cięż­ką bro­nią, jak wy­rzut­nie po­ci­sków ra­kie­to­wych i czoł­gi.

Putin wzywa do zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy

Pre­zy­dent Rosji Wła­di­mir Putin we­zwał stro­ny kon­flik­tu na wscho­dzie Ukra­iny do za­wie­sze­nia broni. Po­zwo­li to na roz­po­czę­cie ne­go­cja­cji po­ko­jo­wych – po­wie­dział ro­syj­ski przy­wód­ca w trak­cie spo­tka­nia z hie­rar­cha­mi ro­syj­skiej Cer­kwi pra­wo­sław­nej.

„Z wiel­kim nie­po­ko­jem i smut­kiem ob­ser­wu­je­my wy­da­rze­nia we wschod­niej Ukra­inie. To okrop­ne, to tra­ge­dia” – cy­tu­je słowa Pu­ti­na agen­cja Reu­te­ra.

Na Ukra­inie „wszyst­kie stro­ny za­an­ga­żo­wa­ne w kon­flikt muszą na­tych­miast za­prze­stać ope­ra­cji mi­li­tar­nych i roz­po­cząć dia­log na rzecz po­ko­ju” – oświad­czył ro­syj­ski pre­zy­dent. Wy­po­wie­dział się w cza­sie spo­tka­nia z pa­triar­chą Cy­ry­lem, zwierzch­ni­kiem ro­syj­skiej Cer­kwi pra­wo­sław­nej, w związ­ku z rocz­ni­cą uro­dzin pra­wo­sław­ne­go świę­te­go Ser­giu­sza z Ra­do­ne­ża.

Putin dodał, że zwró­ci się do pa­triar­chy o „wnie­sie­nie wkła­du w pro­ces po­ko­jo­wy”. Ro­syj­ski pre­zy­dent po­in­for­mo­wał też, że jest w kon­tak­cie z sze­fem pań­stwa ukra­iń­skie­go Pe­trem Po­ro­szen­ką. Wy­ra­ził na­dzie­ję, że zdoła on roz­wią­zać de­fi­ni­tyw­nie kry­zys w swoim kraju.

Putin oświad­czył, że ma na­dzie­ję, iż Po­ro­szen­ko „zdoła przed­sta­wić ca­łe­mu na­ro­do­wi ukra­iń­skie­mu, wszyst­kim miesz­kań­com, kroki, które umoż­li­wią osią­gnię­cie po­ko­ju osta­tecz­ne­go, cał­ko­wi­te­go i trwa­łe­go na tym te­ry­to­rium”.

Źródło: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>