Jaceniuk apeluje w „FAS” do Zachodu: potrzebna jest nam broń

Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk na łamach „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” (FAS) zaapelował do Zachodu o zwiększenie pomocy dla swego kraju, w tym także o dostawy broni. „Potrzebna nam jest precyzyjna broń, potrzebujemy nowej broni” – powiedział Jaceniuk.

Arsenij Jaceniuk

„Sami nie poradzimy sobie z tą sytuacją. Nie jesteśmy tak silni” – podkreślił szef ukraińskiego rządu, dodając, że po zestrzeleniu malezyjskiego samolotu konflikt między Ukrainą a Rosją stał się konfliktem międzynarodowym. „Finansowa pomoc, wsparcie wojskowe, sankcje i rozmowy – tego potrzebujemy” – zaznaczył Jaceniuk w wywiadzie dla „FAS”.

Obecnie Zachód nie dostarcza Ukrainie sprzętu bojowego, lecz jedynie wyposażenie defensywne w rodzaju kamizelek kuloodpornych oraz żywność. Jaceniuk powiedział, że Zachód nie powinien wyznaczać Rosji żadnych dalszych „czerwonych linii”. „Żadnych czerwonych linii więcej. Oni przekroczyli już tyle czerwonych linii – najpierw na Krymie, a potem poprzez dostawy broni dla terrorystów” – zastrzegł.

Zdaniem ukraińskiego polityka nadszedł „czas na bardzo mocną odpowiedź wspólnoty międzynarodowej”. „Najwyższy czas” – podsumował.

Jaceniuk zaprzeczył, że na Ukrainie trwa wojna domowa. „Na Ukrainie toczy się wojna, którą Rosja wspiera i dzięki swoim działaniom umożliwia ją. To jest właściwa definicja”.

„Putin powinien wycofać swoich agentów z terytorium Ukrainy. Powinien wstrzymać dostawy zabójczej broni. Musi też zaprzestać finansowania terrorystów i potępić ich publicznie. (…) Należy przywrócić też kontrolę rosyjsko-ukraińskiej granicy. To mój plan pokojowy” – wyjaśnił premier Ukrainy.

 

Rosja nakłada sankcje na 12 wojskowych USA

Rosja po­sta­no­wi­ła na­ło­żyć sank­cje na 12 ame­ry­kań­skich woj­sko­wych, któ­rzy, jej zda­niem, są od­po­wie­dzial­ni za tor­tu­ro­wa­nie więź­niów w Gu­an­ta­na­mo i wię­zie­niu Abu Ghra­ib w Iraku. Jest to re­ak­cja na nowe sank­cje pod­ję­te w środę wobec Mo­skwy przez Wa­szyng­ton.

Ro­syj­skie Mi­ni­ster­stwo Spraw Za­gra­nicz­nych opu­bli­ko­wa­ło na swej stro­nie in­ter­ne­to­wej listę 12 na­zwisk żoł­nie­rzy ame­ry­kań­skich, wśród któ­rych fi­gu­ru­je kontr­ad­mi­rał Ri­chard Bu­tler, ko­men­dant wię­zie­nia w Gu­an­ta­na­mo i sę­dzia, który od­rzu­cił proś­bę więź­nia o za­prze­sta­nie przy­mu­so­we­go kar­mie­nia pod­czas ra­ma­da­nu.

12 woj­sko­wych USA nie ma wstę­pu na te­ry­to­rium Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej. Lista za­wie­ra rów­nież na­zwi­ska żoł­nie­rzy słu­żą­cych w ame­ry­kań­skim wię­zie­niu Abu Ghra­ib w Iraku, gdzie aresz­to­wa­ni byli pod­da­wa­ni tor­tu­rom.

Pierw­szą „listę Gu­an­ta­na­mo”, za­wie­ra­ją­cą 18 na­zwisk Rosja opu­bli­ko­wa­ła w ubie­głym roku w od­po­wie­dzi na przy­ję­cie w grud­niu 2012 roku przez ame­ry­kań­ski Kon­gres tzw. usta­wy Ma­gnit­skie­go, na­zwa­nej tak na cześć zmar­łe­go w 2009 roku w mo­skiew­skim wię­zie­niu Sier­gie­ja Ma­gnit­skie­go, praw­ni­ka za­an­ga­żo­wa­ne­go w walkę z ko­rup­cją w Rosji.

Ad­mi­ni­stra­cja USA zo­sta­ła zo­bo­wią­za­na przez tę usta­wę do na­ło­że­nia sank­cji na kon­kret­ne osoby od­po­wie­dzial­ne za śmierć ad­wo­ka­ta, a także na urzęd­ni­ków po­dej­rza­nych o bru­tal­ne ła­ma­nie praw czło­wie­ka.

Wa­szyng­ton zde­cy­do­wał się w środę na wzmoc­nie­nie sank­cji prze­ciw­ko Rosji za jej rolę w kry­zy­sie ukra­iń­skim. Za­ostrzo­ne sank­cje obej­mu­ją kon­cern Ro­snieft i wła­sny bank Gaz­pro­mu, jak też inne duże banki oraz firmy ener­ge­tycz­ne i zbro­je­nio­we. Sank­cje roz­sze­rzo­no na wyż­szych przed­sta­wi­cie­li władz Rosji, w tym za­stęp­cę prze­wod­ni­czą­ce­go Dumy Pań­stwo­wej, mi­ni­stra do spraw Krymu i szefa Fe­de­ral­nej Służ­by Bez­pie­czeń­stwa, oraz na jed­ne­go z li­de­rów pro­ro­syj­skich se­pa­ra­ty­stów na wscho­dzie Ukra­iny Alek­san­dra Bo­ro­da­ja.

Źródło: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>